Viktigheten av infiltrasjon

Permeable dekker i Drammen

Permeable dekker i Drammen

Det er fra flere hold varslet økt nedbørsmengde i årene som kommer. I tillegg har det de senere årene vært stor utbygging av boliger og næringslokaler som følge av befolkningsvekst. Også i årene fremover er det varslet storstilt utbygging av boliger, næring og veier mange steder i landet. I forbindelse med utbyggingen lages det ofte tette flater, i form av asfalt og betong.  Dette skaper stadig mer avrenning og utfordringer med overvann (dvs. drensvann og regnvann som renner av fra tak, veier og plasser med mer).

Tette flater i byer

Tette flater i byer

Mange steder i Norge har vi en utfordring med at overvann og spillvann ledes ned i samme rør, såkalt fellessystem. Spillvann er avløpsvann fra bebyggelse og industri, og er ofte forurenset. Dette kan utgjøre et problem, spesielt når vannføringen øker. Det er selvsagt en mulighet for å legge om til separatsystem, hvor spillvann og overvann går i hver sine rør. Men dette er en relativt kostbar prosess. Et annet problem ved å la overvannet gå i det offentlige ledningsnettet , er at dette må dimensjoneres for høy belastning ved kortvarig nedbør. Dette gir høye investeringskostnader, samt store driftskostnader fordi store mengder av ”rent” vann transporteres via avløpsnettet til renseanlegget.

Men som Gabriella Lönngren 2001 sier: ”Mengden overflatevann minsker når det infiltreres i marken. Forurensninger fester seg i det øverste ”marklaget”, der mikroorganismer bryter ned en del av dem. Planter og trær tar opp overflatevann og forurensninger, vannet fordrøyes og jevnes ut i dammer og våtmarker. Til slutt synker partikler til bunnen og lagres som sedimenter”. Dette sier noe om hvor fordelaktig det kan være å benytte seg av infiltrasjon, fremfor å lede bort overvann i ledningsnettet.

Ulike permeable dekker

Ulike permeable dekker

Det er derfor viktig å tenke infiltrasjon til grunnen når man planlegger nye boliger og gjerne også i egen hage. Dekker som er godt egnet til infiltrasjon i egen hage er blant annet:

Dekker av vegetasjonsflater
– fortrinnsvis gress, som har god evne til å infiltrere overvann. ”Det er det øvre jordlaget (rotsonen) som er viktigst for infiltrasjonsevnen” (ifølge Terje Nordeide 1996). Årsaken til dette er den store andelen luftporer som kan magasinere vann.

Gress som permeabelt dekke

Gress som permeabelt dekke

Porøse dekker og gressarmeringsdekker. Det finnes flere muligheter, blant annet: hullsteinsdekker med gress (gressarmeringsdekker), porøs asfalt, porøs belegningsstein, samt dekker med belegningsstein. Vanligvis har de en drenerende masse under. Disse dekkende er i hovedsak best når det gjelder infiltrasjon i starten. Etter noen år, vil de tettes til, og infiltrasjonsevnen reduseres.

Andre gode dekker til infiltrasjon er:

  • Dekker av finpukk og gress
  • Gressarmeringsdekker
  • Kombinasjon gress og belegningsstein
  • Permeable asfaltdekker
  • Dekker av brostein
Belegningsstein og skifer som permeable dekker

Belegningsstein og skifer som permeable dekker

 

 

 

Kilder:
Prosjektoppgave Kommunalteknikk våren 2012: Heidi Nymark og Asbjørn Jessen
Lönngren, Gabriella 2001: Vatten i dagen. Exempel på ekologisk dagvattenhandtering, AB Svensk Byggtjänst
Nordeide, Terje 1996: Lokal håndtering av overvann i byer og tettsteder. Prosjektrapport Byggforsk, Norsk byggforskningsinstitutt.